معنی کلمه یک تکه کاغذ کوچک به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به کاغذ به انگلیسی in اکتبر 29, 2019

معنی کلمه یک تکه کاغذ کوچک به انگلیسی می شود A slip of paper

Leave a Reply